ES fondi

Latvijai ir pieejams liels Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apjoms, tomēr nepieciešams ieguldīt lielu darbu, lai tam piekļūtu. Pro Finance palīdzēs to izdarīt.

Lasīt vairāk..

Biznesa plāns

Biznesa plāns ir veids kā saprast uzņēmuma stiprās puses, vājās puses un dzīvotspēju, kā arī pierādīt to investoram.

Lasīt vairāk..

Investīcijas

Palīdzēsim piesaistīt investīcijas perspektīvu biznesa ideju realizācijai dzīvē.

Lasīt vairāk..

Grāmatvedība

Grāmatvedības uzskaites pakalpojums no Pro Finance palīdz ne vien sakārtot uzņēmuma grāmatvedības procesus, bet arī optimizēt nodokļu maksājumus.

Lasīt vairāk..

Finanšu vadība

Kvalitatīva finanšu vadība nodrošina uzņēmuma vērtības un rentabilitātes paaugstināšanu. SIA Pro Finance eksperti palīdzēs sakārtot uzņēmuma finanšu vadību.

Lasīt vairāk..

Uzņēmumu vērtēšana

Lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību var būt nepieciešama tā restrukturizācija, kam var būt nepieciešama arī uzņēmuma vērtēšana. Tomēr ar Pro Finance palīdzību tas var kļūt par uzņēmuma attīstības pagrieziena punktu.

Lasīt vairāk..

Mūsu klienti

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu tūrisma aktivitāšu veicināšanai.

Lasīt vairāk..

-03/01/2014-

Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā

Inovācijas

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra plāno izsludināt projekta konkursu inovācijām “zaļās” ražošanas jomā.

Lasīt vairāk..

-02/01/2014-

Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina projekta konkursu, kura mērķis ir atbalstīt zinātni un pētniecību.

Lasīt vairāk..

-02/01/2014-

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu investīcijām zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē. 

1.Mērķis

Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

2.Projekta iesniedzējs

Atbalsta pretendents ir zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

3.Atbalstāmās darbības

Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

3.1. drošības, darba apstākļu, higiēnas, produktu kvalitātes uzlabošana uz kuģa;

3.2. ieguldījumi selektīvos zvejas rīkos;

3.3. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa.

4.Attiecināmās izmaksas

Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

4.1. drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem:

4.1.1. jaunas sakaru un navigācijas aparatūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā specializētās datortehnikas un datorprogrammatūras iegāde;

4.1.2. jauna glābšanas aprīkojuma iegāde un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un pilnveidošana;

4.2. higiēnas, darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem:

4.2.1. jaunu higiēnas un sanitāro iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

4.2.2. ražošanas, sadzīves un sanitāro telpu iekārtošana un rekonstrukcija, tai skaitā zvejas kuģa klāja un korpusa rekonstrukcija;

4.2.3. ar zivju uzglabāšanu un apstrādi saistīto iekārtu un aprīkojuma iegāde:

4.2.3.1. jaunu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši konkrētā projekta mērķim;

4.2.3.2. zivju atvēsināšanas un saldēto zivju uzglabāšanas rūmju vai saldēšanas kameru jaunbūve un rekonstrukcija;

4.2.3.3. jaunu zivju saldēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.4. jaunu aukstuma iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.5. jaunu ledus ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.6. jauna taras, konteineru un inventāra iegāde zivju uzglabāšanas un kvalitātes nodrošināšanai;

4.2.4. jaunu palīgdzinēju iegāde un uzstādīšana;

4.2.5. galvenā dzinēja jaunu detaļu un daļu iegāde un uzstādīšana nolietoto detaļu un daļu nomaiņai;

4.2.6. jaunu kravu celšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.3. investīcijas jaunās iekārtās un modernizēšanas darbos:

4.3.1. kas vajadzīgi, lai varētu paturēt uz kuģa to nozveju, kuras atlaišana vairs nav atļauta;

4.3.2. kas ir tādu projektu sastāvdaļa, kuri saistīti ar jaunu tehnisku pasākumu sagatavošanu vai izmēģināšanu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktā ierobežotā laikposmā;

4.3.3. lai samazinātu zvejas ietekmi uz ekosistēmām;

4.3.4. loma un zvejas rīku aizsardzībai pret savvaļas plēsoņām, kas ir aizsargātas saskaņā ar Komisijas 2007.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 498/2007;

4.4. investīcijas jaunos selektīvos zvejas rīkos:

4.4.1. zvejas rīku selektivitātes nodrošināšana (līdz divu zvejas rīku nomaiņai) ja:

4.4.1.1. uz kuģi attiecas Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 21.panta “a” punkta “i” apakšpunktā minētais zvejas jaudas koriģēšanas plāns, un kuģis saskaņā ar plānu maina zvejas paņēmienus, lai pievērstos citam zvejas veidam, kur zivju resursi pieļauj zveju;

4.4.1.2. jaunais rīks ir selektīvāks un atbilst tādiem atzītiem vides kritērijiem un praksei, kas pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās reglamentējošās saistības;

4.4.2. zvejas rīku pirmā nomaiņa:

4.4.2.1. lai garantētu atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām attiecībā uz selektivitāti saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;

4.4.2.2. ja jaunajam rīkam ir mazāka zvejas ietekme uz zivju sugām, kas nav rūpnieciskās zvejas objekti;

4.5. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa (jauna galvenā dzinēja iegāde un uzstādīšana):

4.5.1. zvejas kuģim, kura garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir tāda pati kā vecajam galvenajam dzinējam vai mazāka;

4.5.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir vismaz par 20 % mazāka nekā vecajam galvenajam dzinējam;

4.6. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 4.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 4.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

5.Finansējuma intensitāte

Publiskā finansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām:

5.1. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm:

5.1.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 60 %;

5.1.2. pārējiem zvejas kuģiem – 40 %;

5.2. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.2.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 40 %;

5.2.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – 20 %;

6.Maksimālais projekta lielums

Kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumi jāiesniedz no 2013.gada 25.oktobra līdz 2014.gada 2.janvārim.

-02/10/2013-

Augstas pievienotās vērtības investīcijas

Augstas pievienotās  vērtības investīcijas

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra drīzumā izsludinās pieteikšanos konkursam lai piesaistītu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību.

1.Mērķis

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

2.Projekta iesniedzējs

Atbalsta pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants.

3.Atbalstāmās darbības

Finansējums tiek piešķir tikai iekārtu iegādei, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Projektu iesniegumu atlases trešās un turpmāko kārtu ietvaros finansējumu nepiešķir kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegādei.

4.Attiecināmās izmaksas

Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas – jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas uzrādīšanu finanšu pārskatos.

5.Finansējuma intensitāte

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6.Maksimālais projekta lielums

Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir 700 000 latu, minimālais – 100 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšana plānota 2014.gada sākumā. company structures

-02/08/2013-

Atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

Atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno izsludināt projektu konkursu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai.

1.Mērķis

1.1. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanu, atbalstot tikai ar elektrību darbināmu jaunu, rūpnieciski ražotu L7e un M1 kategorijas vieglu pasažieru transportlīdzekļu (turpmāk – elektromobiļu) ieviešanu un elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidošanu Latvijā.

2.Projekta iesniedzējs

2.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai fiziska persona.

3.Atbalstāmās darbības

3.1. elektromobiļu iegāde, kas atbilst šādām minimālām prasībām: elektromobiļa maksimālais nobraukums starp uzlādes reizēm – 100 kilometri, elektromobiļa maksimālais ātrums – 100 kilometri stundā;

3.2. ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu kombinēto uzlādes staciju, kas ietver gan 43kW maiņstrāvas, gan arī 50 kW līdzstrāvas uzlādes iespēju, iegāde, montāža un uzturēšana divu gadu laikā pēc uzlādes staciju uzstādīšanas, kā arī pieslēgšana sadales elektriskajam tīklam.

4.Attiecināmās izmaksas

4.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

4.1.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, komersantiem, kā arī fiziskām personām: elektromobiļa iegādes izmaksas;

4.2. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

4.2.1. ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju iegādes, montāžas un uzturēšanas izmaksas divu gadu laikā pēc uzlādes stacijas uzstādīšanas;

4.2.2. uzlādes stacijas pieslēgšanas izmaksas sadales elektriskajam tīklam.

5.Finansējuma intensitāte

5.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.1.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %;

5.1.2. komersantiem un fiziskām personām – līdz 50%; 5.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.2.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85%;

5.2.2. komersantiem:

5.2.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70%;

5.2.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 60%; 5.2.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 50%;

6.Maksimālais projekta lielums

Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei (3.2.punktā minētajai aktivitātei nav ierobežojuma) pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums:

6.1. projekta iesniedzējam, kas ir:

6.1.1. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasinātā publiskā persona, ir 390 000 LVL;

6.1.2. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ir 390 000 LVL;

6.1.3. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006, ir EUR 200 000 vai EUR 100 000 (uzņēmumiem, kas darbojas autotransporta nozarē) ekvivalents latos kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežotā apmēra atbalstu;

6.1.4. fiziskā persona, ir 13 000 LVL;

6.2. vienam elektromobilim ir 13 000 LVL.

7.Iesniegšanas termiņš

7.1. Projekta konkurss ir sagatavošanas stadijā.

-21/11/2012-

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina projektu konkursu ārējo tirgu apgūšanā – ārējais mārketings.

1.Mērķis

1.1. Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

2.Projekta iesniedzējs

2.1. komersants;

2.2. biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

2.3. nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti;

2.4. kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

2.5. valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības vai ostu pārvaldes. Valsts vai pašvaldības iestāde var būt finansējuma saņēmēja, ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai samaksātu par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

2.6. pašvaldība;

2.7. ostu pārvalde.

3.Atbalstāmās darbības

3.1. Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību un ostu pārvalžu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs.

3.2. Latvijā reģistrētu komersantu dalībai tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vai biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 50 milj. latu un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

3.3. konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem, ko organizē biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 50 milj. latu un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ja:

3.3.1. plānotais dalībnieku skaits ir vismaz 15;

3.3.2. ārvalstu dalībnieku skaits vai lektoru skaits ir vismaz trīs;

4.Attiecināmās izmaksas

4.1. starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;

4.2. tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā tiešā organizatora noteiktā maksa par kontaktbiržas, tirdzniecības misijas organizēšanu (ne vairāk kā 2000 latu vienai atbalstāmajai darbībai vienam komersantam);

4.3. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 000 latu vienai konferencei (semināram));

4.4. organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā;

4.5. starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – ne vairāk kā 6 500 latu vienā izstādē vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesnie­dzējiem – ne vairāk kā 13 000 latu vienā izstādē vai konferencē (seminārā)). Šajā apakšpunktā attiecināmi ir tiešie maksājumi starptautiskās izstādes organizatoram;

4.6. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā, kā arī šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, ierobežojums attiecas uz katru projektā iesaistīto partneri. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

4.6.1. dienas nauda;

4.6.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), ja pakalpojumi tiek iegādāti tieši no viesnīcas (naktsmītnes) sniedzēja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus;

4.6.3. izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences (ceļa (transporta) izdevumi). Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, ja tie tiek iegādāti tieši no pakalpojuma sniedzēja (piemēram, aviokompānijas, dzelzceļa pārvadātāja), neizmantojot starpnieku pakalpojumus. Šo apakšpunktu nepiemēro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas;

4.6.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas, ir attiecināmas finansējuma saņēmēju lidojumu izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz tirdzniecības misijas norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas tirdzniecības misijas (ceļa (transporta) izdevumi);

5.Finansējuma intensitāte

5.1. 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

5.2. 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām – šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām darbībām.

6.Maksimālais projekta lielums

6.1. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība vai ostu pārvalde vai projekta iesniegums iesniegts partnerībā, šo ierobežojumu rēķina no visu projektā iesaistīto kooperatīvo sabiedrību, biedrību, nodibinājumu, valsts vai pašvaldības iestāžu, pašvaldību, ostu pārvalžu vai komersantu pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma summas. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā trīs gadus, iesniegtā projekta kopējās maksimāli attiecināmās izmaksas ir 4 000 latu ar nosacījumu, ka 30 % no projekta iesniedzēja konsolidētā apgrozījuma ir mazāk par 4 000 latiem.

7.Iesniegšanas termiņš

7.1. Projektu pieņemšana notiek līdz 2014. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

-21/11/2012-

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpina izsludināt aktivitāti atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.

Lasīt vairāk..

-21/11/2012-

Pieteikties jaunumiem par ES struktūrfondu finansējumu

Par mums

SIA “Pro Finance” ir uzņēmums, kuru dibinājuši eksperti ar vairāk kā 15 gadu pieredzi finanšu vadībā. Uzņēmums palīdz piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, nodrošina grāmatvedības uzskaiti un konsultācijas, finanšu vadības pakalpojumus, biznesa plānu izstrādi, uzņēmuma vērtēšanas un reorganizācijas pakalpojumus un tamlīdzīgi.

Sekot Google+

Info

Gatavs!
Mēs ar Jums drīz sazināsimies!