Tūrisma aktivitāšu veicināšana

-03/01/2014-

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu tūrisma aktivitāšu veicināšanai.

1.    Mērķis

Pasākuma mērķis ir:

1.1. veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru;

1.2. ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.

2.    Projekta iesniedzējs

Atbalsta pretendents ir:

2.1. zemnieku saimniecība;

2.2. fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;

2.3. komersants.

3.    Atbalstāmās darbības

Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

3.1. esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām visā kompleksā kopumā) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;

3.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;

3.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju);

3.4. tūrisma pakalpojumu dažādošana:

3.4.1. peldvietu labiekārtošana;

3.4.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana;

3.4.3. dabas atpūtas parku izveide vai labiekārtošana;

3.4.4. rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu (izņemot būves), veloceliņu izveide vai labiekārtošana;

3.4.5. ūdenstūrisma apmetņu vietu (teltsvietas, ugunskura vietas, tualetes) izveide vai labiekārtošana;

3.4.6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

3.4.7. pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;

3.4.8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā;

3.4.9. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tūrismā izmantojamā aprīkojuma uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana, ievērojot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem.

3.5. investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē, ja projektā nav paredzēti citi būvniecības vai rekonstrukcijas darbi attiecīgajā tūrisma mītnē;

3.6. ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana:

3.6.1. tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību (dalība ārvalstu gadatirgos, izstādēs, konferencēs un semināros tiek atbalstīta, ja tā paredzēta kā viens elements no kopējās mārketinga kampaņas, nodrošinot Latvijas tūrisma produkta prezentācijas un stenda organizēšanu);

3.6.2. ”lauku labumu” saimniecību produkta izveide un mārketings;

3.6.3. nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings;

3.6.4. mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;

3.6.5. jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.

4.    Attiecināmās izmaksas

Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

4.1. būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

4.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

4.3. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

4.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorārs, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu;

4.5. ārpakalpojumu izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

4.6. ceļa un naktsmītnes izdevumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

 5.    Finansējuma intensitāte

Atbalsta intensitāte ir:

5.1. 40 % no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

5.2.  50 % no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

5.3. 90 % no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajai aktivitātei.

 6.Maksimālais projekta lielums

Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir:

6.1. EUR 375 000 ekvivalents latos, šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

6.2. EUR 200 000 ekvivalents latos šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajai aktivitātei.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš no 02.01.2014. līdz 31.01.2014.