Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā

-02/01/2014-

Inovācijas

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra plāno izsludināt projekta konkursu inovācijām “zaļās” ražošanas jomā.

1.    Mērķis

Atklāta konkursa mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu šādās jomās:

1.1. atjaunojamās enerģijas ražošana;

1.2. videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;

1.3. tīra transportēšana;

1.4. ūdens resursu vadība;

1.5. atkritumu apsaimniekošana;

1.6. ekodizains;

1.7. jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

2.    Projekta iesniedzējs

Atklāta konkursa ietvaros finansējumu jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti.

3.    Atbalstāmās darbības

Atbalstu atklāta projektu konkursa ietvaros jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā piešķir:

3.1. jaunu iekārtu iegādei. Iekārtu iegādes izmaksās var iekļaut iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas.

3.2. atklāta konkursa projekta publicitātes pasākumiem, kas paredzēti atklāta konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmēja projekta publicitātes plānā;

3.3. ar jaunu produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem;

3.4. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanai ražošanā.

4.    Attiecināmās izmaksas

Atklāta konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmējam tiek attiecinātas šādas izmaksas:

4.1. jaunu iekārtu iegādes izmaksas šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai darbībai;

4.2. izmaksas atklāta konkursa projekta publicitātes pasākumiem, kas paredzēti atklāta konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmēja projekta publicitātes plānā šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai darbībai;

4.3. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajai darbībai:

4.3.1. materiālu izmaksas, līdzīgu produktu (piemēram, vielu, baktēriju) un to piegādes izmaksas pētniecības darbību veikšanai jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;

4.3.2. ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumi), kas tieši saistīti ar jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;

4.4. šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajai darbībai:

4.4.1. projekta partnera komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajos aktos par komandējumiem un dienesta braucieniem noteiktajām izdevumu normām, kas saistītas ar jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā;

4.4.2. neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par donorvalsts projekta partnera izdevumiem;

4.4.3. atklāta konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmēja komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajos aktos par komandējumiem un dienesta braucieniem noteiktajām izdevumu normām, kas saistītas ar jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā un zināšanu pārnesi, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā;

4.4.4. atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta līdzfinansējuma saņēmēja personālam, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi atklāta konkursa projekta īstenotājam, ja tās ir tieši saistītas ar jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;

4.4.5. atlīdzības izmaksas projekta partnera personālam, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi, ja tās ir tieši saistītas ar jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā.

 5.    Finansējuma intensitāte

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam var būt no 170 000 euro līdz 700 000 euro ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 %:

5.1. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajām izmaksām – no 170 000 euro līdz 500 000 euro ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 %;

5.2. šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajām izmaksām – līdz 200 000 euro, vienlaikus nepārsniedzot maksimālo de minimis atbalsta apmēru un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti 45 %.

6.Maksimālais projekta lielums

Atklātam konkursam pieejamais publiskais finansējums ir 7 769 107 euro, no kuriem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 6 992 196 euro (90 %) un valsts budžeta līdzekļi ir 776 911 euro (10 %).

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana atklātā konkursa ietvaros plānota no 2014. gada janvāra (2 mēnešu periods).