Atbalsts zinātnei un pētniecībai

-02/01/2014-

Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina projekta konkursu, kura mērķis ir atbalstīt zinātni un pētniecību.


1.   
Mērķis

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai:

1.1.       enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);

1.2.       inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);

1.3.       nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);

1.4.       sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);

1.5.       vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

2.    Projekta iesniedzējs

Projekta iesniedzējs var būt:

2.1.       Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola (turpmāk – zinātniskā institūcija). Zinātniskā institūcija var iesniegt šo noteikumu 4.1. vai 4.3.apakšpunktā minēto projektu;

2.2.       Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants (turpmāk – komersants). Komersants var iesniegt šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minēto projektu.

3.    Atbalstāmās darbības

Projektā var īstenot vienu vai vairākas šādas atbalstāmās darbības:

3.1.       pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām:

3.1.1.      rūpnieciskie pētījumi;

3.1.2.      eksperimentālā izstrāde;

3.2.       tiesību nostiprināšana uz projekta ietvaros radīto rūpnieciskā īpašuma objektu Finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai var saņemt projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris:

3.2.1.  kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu;

3.2.2.   pētniecības organizācija, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu.

3.3.  pētniecības rezultātu komercializācija:

3.3.1.      zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

3.3.2.      projekta izstrādnes ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā.

4.    Attiecināmās izmaksas

Aktivitātes ietvaros var īstenot šādus ar saimniecisku darbību saistītus projektus:

4.1.       zinātniskās institūcijas individuāli īstenots projekts, kura ietvaros zinātniskā institūcija gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no projekta ietvaros veiktās darbības;

4.2.       komersanta – līgumpētījuma pasūtītāja – interesēs īstenots projekts, kura ietvaros līgumpētījuma pasūtītājs gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no šādām projekta ietvaros veiktām darbībām:

4.2.1.      no līgumpētījuma (līgumpētījuma attiecināmās izmaksas ir 15–100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);

4.2.2.      no pētniecības, ja to īsteno līgumpētījuma pasūtītājs, kas atbilst šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

4.3.       komersanta un zinātniskās institūcijas sadarbības projekts. Sadarbības projektu iesniedz vadošais partneris, kas ir atbildīgs par projekta īstenošanu un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Sadarbības projekta ietvaros katrs sadarbības partneris gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no konkrētā sadarbības partnera projekta daļas ietvaros veiktās darbības. Registration offices Aktivitātes trešās kārtas ietvaros katra labuma guvēja projekta daļas attiecināmās izmaksas veido vismaz 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 5.    Finansējuma intensitāte

Pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos:

5.1.  rūpniecisko pētījumu veikšanai:

5.1.1.      70% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

5.1.2.      60% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

5.1.3.      50% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

5.2.  eksperimentālās izstrādes veikšanai:

5.2.1.      45% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

5.2.2.      35% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

5.2.3.      25% projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

5.3.  šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto ERAF atbalsta intensitāti var palielināt par 15 procentpunktiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.4.  Šo noteikumu 4.1 punktā minētajā gadījumā pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte pētniecības veikšanai ir 92,5%.

6.Maksimālais projekta lielums

Projekta minimālais ERAF finansējums aktivitātes ir 30 000 latu, maksimālais – 400 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 3.februāris.