Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

-02/10/2013-

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu investīcijām zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē. 

1.Mērķis

Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

2.Projekta iesniedzējs

Atbalsta pretendents ir zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

3.Atbalstāmās darbības

Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

3.1. drošības, darba apstākļu, higiēnas, produktu kvalitātes uzlabošana uz kuģa;

3.2. ieguldījumi selektīvos zvejas rīkos;

3.3. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa.

4.Attiecināmās izmaksas

Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

4.1. drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem:

4.1.1. jaunas sakaru un navigācijas aparatūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā specializētās datortehnikas un datorprogrammatūras iegāde;

4.1.2. jauna glābšanas aprīkojuma iegāde un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un pilnveidošana;

4.2. higiēnas, darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem:

4.2.1. jaunu higiēnas un sanitāro iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

4.2.2. ražošanas, sadzīves un sanitāro telpu iekārtošana un rekonstrukcija, tai skaitā zvejas kuģa klāja un korpusa rekonstrukcija;

4.2.3. ar zivju uzglabāšanu un apstrādi saistīto iekārtu un aprīkojuma iegāde:

4.2.3.1. jaunu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši konkrētā projekta mērķim;

4.2.3.2. zivju atvēsināšanas un saldēto zivju uzglabāšanas rūmju vai saldēšanas kameru jaunbūve un rekonstrukcija;

4.2.3.3. jaunu zivju saldēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.4. jaunu aukstuma iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.5. jaunu ledus ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.2.3.6. jauna taras, konteineru un inventāra iegāde zivju uzglabāšanas un kvalitātes nodrošināšanai;

4.2.4. jaunu palīgdzinēju iegāde un uzstādīšana;

4.2.5. galvenā dzinēja jaunu detaļu un daļu iegāde un uzstādīšana nolietoto detaļu un daļu nomaiņai;

4.2.6. jaunu kravu celšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

4.3. investīcijas jaunās iekārtās un modernizēšanas darbos:

4.3.1. kas vajadzīgi, lai varētu paturēt uz kuģa to nozveju, kuras atlaišana vairs nav atļauta;

4.3.2. kas ir tādu projektu sastāvdaļa, kuri saistīti ar jaunu tehnisku pasākumu sagatavošanu vai izmēģināšanu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktā ierobežotā laikposmā;

4.3.3. lai samazinātu zvejas ietekmi uz ekosistēmām;

4.3.4. loma un zvejas rīku aizsardzībai pret savvaļas plēsoņām, kas ir aizsargātas saskaņā ar Komisijas 2007.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 498/2007;

4.4. investīcijas jaunos selektīvos zvejas rīkos:

4.4.1. zvejas rīku selektivitātes nodrošināšana (līdz divu zvejas rīku nomaiņai) ja:

4.4.1.1. uz kuģi attiecas Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 21.panta “a” punkta “i” apakšpunktā minētais zvejas jaudas koriģēšanas plāns, un kuģis saskaņā ar plānu maina zvejas paņēmienus, lai pievērstos citam zvejas veidam, kur zivju resursi pieļauj zveju;

4.4.1.2. jaunais rīks ir selektīvāks un atbilst tādiem atzītiem vides kritērijiem un praksei, kas pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās reglamentējošās saistības;

4.4.2. zvejas rīku pirmā nomaiņa:

4.4.2.1. lai garantētu atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām attiecībā uz selektivitāti saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;

4.4.2.2. ja jaunajam rīkam ir mazāka zvejas ietekme uz zivju sugām, kas nav rūpnieciskās zvejas objekti;

4.5. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa (jauna galvenā dzinēja iegāde un uzstādīšana):

4.5.1. zvejas kuģim, kura garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir tāda pati kā vecajam galvenajam dzinējam vai mazāka;

4.5.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir vismaz par 20 % mazāka nekā vecajam galvenajam dzinējam;

4.6. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 4.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 4.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

5.Finansējuma intensitāte

Publiskā finansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām:

5.1. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm:

5.1.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 60 %;

5.1.2. pārējiem zvejas kuģiem – 40 %;

5.2. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.2.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 40 %;

5.2.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – 20 %;

6.Maksimālais projekta lielums

Kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumi jāiesniedz no 2013.gada 25.oktobra līdz 2014.gada 2.janvārim.