Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

-21/11/2012-

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpina izsludināt aktivitāti atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.

1.Mērķis

1.1. Aktivitātes mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

2.Projekta iesniedzējs

2.1. Komersanti.

3.Atbalstāmās darbības

3.1. Finansējumu var saņemt šādām darbībām:

3.1.1. rūpnieciskajiem pētījumiem, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, – plānotiem pētījumiem vai kritiskai izpētei, kuras mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un paņēmienus, ko izmanto jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai būtiskai esošo produktu vai tehnoloģiju uzlabošanai (rūpnieciskie pētījumi ietver nepieciešamo komplekso sistēmu komponentu radīšanu);

3.1.2. eksperimentālajai izstrādei, tajā skaitā prototipu izgatavošanai – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Finansējumu eksperimentālai izstrādnei nepiešķir par regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus;

3.1.3. produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei – produkta estētiskā un funkcionālā risinājuma izstrādei, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;

3.1.4. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai šādiem īpašuma tiesību objektiem: izgudrojums, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija;

3.1.5. jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumiem.

4.Attiecināmās izmaksas Aktivitātes ietvaros ir attiecināmas ārējo pakalpojumu izmaksas par šo noteikumu 3.punktā minētajām darbībām, ja tās īsteno šādi pakalpojumu sniedzēji:

4.1. Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;

4.2. Patentu valde;

4.3. Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie;

4.4. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas:

4.4.1. produktu sertificēšanas institūcijas; 4.4.2. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;

4.4.3. testēšanas laboratorijas;

4.4.4. kalibrēšanas laboratorijas.

5.Finansējuma intensitāte

5.1. 60%. 6.Maksimālais projekta lielums

6.1. Aktivitātes ietvaros vienam finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 10 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

7.1. No 2012.gada 3. decembra līdz pieejamais finansējums būs izlietots.